Generelle Handelsbetingelser for Farmwell Aps. 


Salgs- og reklamationsvilkår for erhvervsdrivende og private Salg, service, reservedele og tilbehør.

1. Aftalens grundlag
1.1 Nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle købsaftaler, medmindre andet skriftligt er aftalt.
1.2 Denne købsaftale er indgået mellem Farmwell Aps,  og en erhvervsdrivende Køber.
1.3 Er Køber uenig i købsaftalens indhold, skal han fremkomme med indsigelse senest 5 hverdage efter indgåelse af købsaftalen, dog ikke senere end ved levering.
1.4 Efterfølgende aftaler er kun bindende, hvis de skriftligt er tiltrådt af begge parter.
Fraviger købsaftalen fra ordrebekræftelsens ordlyd, da vil købsaftalen gå forud for ordrebekræftelsen.


2. Priser
2.1 Priser på varer, der ikke skal leveres omgående, må Sælger justere til udligning hvis der inden levering er sket ændring af offentlige afgifter, toldtariffer, valutakurser m.v. Belastes Køber herved med en prisstigning på over 5% af den aftalte pris, kan Køber
vælge at annullere handlen, hvis han meddeler dette til Sælger inden for 3 dage efter, at Køber har modtaget meddelelse om den ændrede pris.


3. Levering og risiko
3.1 Medmindre andet er aftalt mellem parterne, sker levering ab Sælgers forretningsadresse.
3.2 Er det aftalt, at Sælger skal forsende varen, afholder Køber alle udgifter til fragt, forsendelse og evt. forsikring. Køber bærer risikoen for varernes hændelige undergang eller forringelse, når varen forlader Sælgers forretningsadresse.


4. Sælgers begrænsede ansvar ved forsinkelse
4.1 Medmindre andet udtrykkeligt fremgår af aftalegrundlaget, er det af Sælger angivne
leveringstidspunkt omtrentlig. Sælger kan kræve leveringstiden ændret ved enhver ændring i eller tilføjelse til ordren.
4.2 Eventuelle forsinkelser berettiger ikke Køber til at annullere handlen, medmindre forsinkelsen varer længere end 60 dage.
4.3 Køber kan ikke som følge af Sælgers forsinkelse eller egen ophævelse af aftalen, rejse krav om erstatning for driftstab, tidstab, avancetab eller andet indirekte tab, med mindre Køber kan dokumentere, at forsinkelsen skyldes grov uagtsomhed fra Sælgers
side.
4.4 Sælger kan ikke forpligtes til betaling af erstatning for forsinkelse af købsaftale.
4.5 Forsinkelse grundet force majeure giver alene Køber ret til at hæve kontrakten, hvis det købte ikke er leveret senest 8 dage før den pågældende Købers anvendelsessæson for det købte, mens Sælger har ret til at annullere købet, når leveringshindringen har varet i mere end 60 dage. Force majeure berettiger ikke Køber til erstatning af nogen art.


5. Service, reklamation og mangler
5.1 Køber er forpligtet til nøje at iagttage instruktionerne i Sælgers dokumentationsmateriale, herunder brochurer, vejledninger, eller andre skriftlige eller mundtlige oplysninger fra Sælger om anvendelse og vedligeholdelse af det købte.
5.2 Køber skal ved modtagelsen, og inden det købte tages i brug, justeres eller bearbejdes, kontrollere om det købte svarer til den aftalte kvalitet og mængde samt kontrollere
for eventuelle mangler.
5.3 Konstaterer Køber, at det købte ikke er kontraktmæssigt, skal Køber straks skriftligt
reklamere overfor Sælger, med en beskrivelse af manglen. Reklamation over mangler skal være modtaget af Sælger senest 14 dage efter, at manglen er eller burde være
opdaget af Køber. (5 dage ved køb igennem auktionshus) 
5.4 Ved køb af nye varer, herunder maskiner, elektriske anlæg, dæk og slanger, skal ethvert mangelkrav, uanset art, dog være gjort gældende senest 6 måneder fra
leveringsdagen, og for salg af ny reservedele senest 1 måned fra leveringsdagen, medmindre andet er skriftligt aftalt. ( Auktionsformidlet salg 5 dage ) 
5.5 For ny varer foretager Sælger inden for fristen på 6 måneder ombytning af dele, der er defekte på grund af materiale-, monterings-, eller fabrikationsfejl. Ombytning finder ikke sted, hvis fejlen skyldes, at Køber ikke har fulgt Sælgers instruktioner, jf. pkt. 5.1., hvis ombytning ønskes grundet normalt slid, hvis der er anvendt andre reservedele end de originale eller de af Sælger anviste, eller hvis reparationen er udført af andre end de af
Sælger godkendte værksteder.
5.6 Udgifter i forbindelse med berettiget reklamation afholdes af Sælger. Sælger er dog ikke forpligtet til at afholde monteringsomkostningerne i de tilfælde, hvor montering normalt kan foretages af Køber. Har Køber efter levering fået påmonteret ekstraudstyr, afholder Køber selv eventuelle ekstraudgifter forårsaget heraf i forbindelse med mangelafhjælpning. Sælger forbeholder sig ret til at fakturere Køber for omkostninger ved uberettiget reklamation.
5.7 Såfremt der påvises mangler, der kan gøres gældende over for Sælger, er Sælger efter eget valg berettiget og forpligtet til inden for rimelig tid enten at foretage omlevering, afhjælpe manglen eller at give Køber et forholdsmæssigt afslag i den aftalte købesum.
5.8 Køber kan ikke som følge af mangler ved det købte eller egen ophævelse af aftalen rejse krav om erstatning for driftstab, tidstab, avancetab eller andet indirekte tab,
medmindre Køber kan dokumentere, at manglen skyldes grov uagtsomhed fra Sælgers side.
5.9 Sælger kan ikke forpligtes til betaling af erstatning på mere end DKK 50.000.- i alt for mangler pr. købsaftale.
5.10 Indleder Sælger forhandling med Køber med henblik på at finde en mindelig løsning på en reklamation, indebærer det ikke, at Sælger har anerkendt reklamationen. Sælger er derfor fortsat berettiget til at gøre de aftalte reklamationsfrister og ansvarsbegrænsninger gældende over for Køber.

6. Brugte /ibyttetagne varer
6.1 Ved salg eller ibyttetagning af brugte varer, herunder maskiner, reservedele m.v., er disse handlet, som de er og forefindes uden noget ansvar og uden nogen reklamationsret, jf. dog nedennævnte bestemmelser.
6.2 Har den sælgende part tilsidesat sin loyale oplysningspligt eller hvis maskinen m.v., er
i væsentlig ringere stand, end det kunne forventes under hensyntagen til prisen og omstændighederne i øvrigt, gælder pkt. 6.1. ikke.
6.3 Ved salg eller ibyttetagning af brugte maskiner har den købende part i forbindelse med mangler dog højest reklamationsret i 4 måneder efter levering.
6.4 Medmindre andet er aftalt, indestår Køber for den af Køber solgte/ibyttegivne maskines km-/timetal, årgang, og at maskinen er ubehæftet, medmindre andet er skriftligt aftalt.
7. Betaling
7.1 Betaling sker kontant ved levering, medmindre andet skriftligt er aftalt.
7.2 Overskrides det aftalte betalingstidspunkt, skal Køber betale 2% pr. påbegyndt måned i morarente fra leveringsdagen og indtil betaling sker samt et gebyr på 300 kr. for hver skriftlige påmindelse om betaling.
7.3 Sælger forbeholder sig ret til forlods at afskrive Købers indbetalinger på eventuelle renter og omkostninger, der påhviler Køber, forsikringspræmier samt eventuelle
reparations- og reservedels- omkostninger i forbindelse med det købte. Anvendes indbetaling på nævnte måde indebærer det ikke misligholdelse af Købers forpligtelser, idet den aftalte afdragsordning forlænges tilsvarende i overensstemmelse med Kreditaftalelovens § 28, stk. 3.
8. Kreditkøb, ejendomsforbehold og forsikringspligt
8.1 Sælger forbeholder sig ejendomsretten til det solgte, indtil fuld, gyldig betaling af købesum, renter, omkostninger mv. har fundet sted.
8.2 Sker købet på kredit, er Køber pligtig til inden levering på anfordring at underskrive købsaftale, forsikringsbegæring m.v. Køber er pligtig til at tegne fornøden ansvars-, kasko og brandforsikring og er på anfordring pligtig til at dokumentere overholdelsen
heraf ved forevisning af policer og kvitteringer for betalte præmier. Køber skal sikre, at Sælger har transport i en eventuel forsikringssum, indtil det købte er fuldt betalt. Forsikringssummen tjener til forlods fyldestgørelse af Sælgers tilgodehavende for så vidt den ikke benyttes til reparation af det købte.
8.3 Køber skal holde det købte i god og forsvarlig stand og skal give Sælger adgang til at bese det købte.
8.4 Køber er uberettiget til at sælge, pantsætte eller i øvrigt disponere over det købte på en sådan måde, at tredjemand opnår rettigheder over dette. Såfremt det købte udlejes eller udlånes, er Køberen forpligtet til at tegne de nødvendige, udvidede forsikringer, jf.
pkt. 8.2.
8.5 Køber må ikke, uden forud indhentet skriftligt samtykke fra Sælger, overlade det købte til andre til reparation, medmindre reparationen betales kontant.
8.6 Køber skal ved vedvarende adresseændring straks give Sælger besked


9. Produktansvar
9.1 Sælgers ansvar for skade på ting kan ikke overstige DKK 250.000.-kr. medmindre andet er skriftligt aftalt.
9.2 Det er mellem Køber og Sælger aftalt, at Sælger aldrig kan ifalde et videregående ansvar for produktansvar, end hvad der følger af produktansvarsdirektivets regler.
9.3 Sælger er kun ansvarlig for skade, hvis Sælger har handlet groft uagtsomt.
9.4 Uanset pkt. 9.1 – 9.3. er Sælger dog ikke i noget tilfælde ansvarlig for indirekte tab, herunder formuetab, driftstab, avancetab, tidstab m.v., medmindre Køber kan dokumentere, at tabet skyldes grov uagtsomhed fra Sælgers side.
9.5 Hvis Sælger måtte blive pålagt ansvar over for tredjemand grundet Købers brug, tilbygning, ændring, skrotning, bortskaffelse, salg, udlån, udleje, leasing eller anden råden over den solgte maskine, er Køber pligtig til at skadesløsholde Sælger i det omfang, ansvaret går ud over de anførte grænser i pkt. 9.1.- 9.4.
9.6 Både Køber og Sælger er pligtige til at lade sig sagsøge ved samme forum, som behandler en eventuel sag om produktansvar mod den anden part.


10. Persondata
10.1 I forbindelse med denne handel har Sælger af Køber modtaget persondata fra Køber, som Sælger har registreret som led i denne aftale. Mht. oplysning om behandling af
persondata henvises til persondatapolitikken på Sælgers hjemmeside.
10.2 I tilfælde af køb af maskiner eller udstyr med GPS-funktion og registreringsfunktioner kan ske behandling af Købers/brugers persondata (typisk navn på køber, Købers
maskines ID-nr. og timetal, tidspunkt og geografisk placering), som led i udførelsen af funktionen, og Køber samtykker hermed til, at Købers persondata i nødvendigt omfang behandles som led i funktionen og at Køber har sørget for at evt. brugeres data lovligt kan indsamles og behandles. Behandlingsstedet fremgår af instruktionsbog mv. og kan være udenfor EU.
10.3 I tilfælde af oprettelse af garanti og/eller reklamations- eller garantisag kan ske overførsel af Købers persondata (typisk Købers navn, købstidspunkt og maskinens ID-nr) i nødvendigt omfang til importør eller producent, der kan være beliggende udenfor EU.
10.4 Køber kan til enhver tid trække samtykket tilbage, men i så fald må GPS-udstyr ikke anvendes og/eller evt. garanti kan bortfalde helt eller delvist.


11. Tvister
11.1 Tvister om eller i forbindelse med denne aftale afgøres efter dansk ret (excl. CISG) ved
søgsmål ved retten i Sælgers retskreds.